Everything has changed ;)
Home Theme Ask me anything

(Source: samotny-boy)

Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból… Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje… Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać… Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu…
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter